ผศ.ดร. ภิเษก ชัยนิรันดร์

อาจารย์ด้าน Digital Marketing

ประวัติ


pisek4

ติดต่อบรรยาย 081-9758189, pisek@yahoo.com

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ (D.B.A) จาก THE JOINT DOCTORAL PROGRAM IN BUSINESS ADMINISTRATION (JDBA) ซึ่งเป็นโครงการร่วมมือระหว่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B.A) จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานปัจจุบัน

-อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย สอนด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการเงิน

ผลงาน

-หนังสือ e-commerce และ online marketing สำนักพิมพ์ ProVision

-หนังสือ “Marketing Click” กลเม็ดเคล็ดลับการตลาดออนไลน์ สำนักพิมพ์ Se-Ed

-หนังสือ บันทึกความสำเร็จธุรกิจดอทคอม “E-commerce Success Case Study” สำนักพิมพ์ Tarad.com

-หนังสือ การตลาดแนวใหม่ผ่าน Social Media สำนักพิมพ์ Se-Ed

-หนังสือ “ปั้นแบรนด์ให้รวยด้วย Facebook” สำนักพิมพ์ Se-Ed

-หนังสือ “กลเม็ดเคล็ดลับการตลาดออนไลน์” สำนักพิมพ์ NBC เครือเนชั่น

วิทยากร

-อาจารย์พิเศษ สอนวิชา “social media marketing” หลักสูตร ปริญญาโท หลักสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม ของ มหาวิทยาลัยรังสิต ระหว่างเดือน มกราคม – เมษายน 2558

-วิทยากร “Social Media Marketing for SMEs” จัดโดย อ. ธันยวัชร ไชยตระกูลชัย โรงแรม บางกอกชฎา วันที่ 16 กันยายน 2558

-วิทยากร “Strategies for the dynamic use of digital and social media in risk and crisis situation” จัดโดย บริษัท Planet and Forum โรงแรมโนโวเทล บางกอก เพลินจิตร วันที่ 16 กรกฎาคม 2558

-วิทยากร “Communication Strategies and the Future Marketing” จัดโดย บริษัท Planet and Forum โรงแรมโนโวเทล บางกอก เพลินจิตร วันที่ 25 มิถุนายน 2558

-วิทยากร “การพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP สู่ยุคดิจิตอล (digital OTOP)” จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 ณ ห้องมุขมนตรี โรงแรมเจริญเจริญโฮเต็ล วันที่ 23 มีนาคม 2558

วิทยากร “Singha Biz Course Entrepreneur”  ปี 2015

-วิทยากร “e-commerce สำหรับผู้ค้าผ้าไหม” จัดโดย อำเภอ ชนบท จังหวัดขอนแก่น วันที่ 11 มกราคม 2558

-วิทยากร “Digital  Marketing” จัดโดย คณะเศษฐศาสตร์และการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว วันที่ 16 พ.ย. 2557

-วิทยากร “Social Media Marketing” จัดโดย สาขาวิชาวิทยาการบริการ ร่วมกับ สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต วันที่ 30 กันยายน 2557

-วิทยากร “Viral Marketing” จัดโดย หลักสูตร ปริญญาโท นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 7 กันยายน 2557

-วิทยากร “กลยุทธ์การใช้ Social Media (Facebook) ในการประชาสัมพันธองค์กรและธุรกิจ” จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ วันที่ 30-31 สิงหาคม 2557

-วิทยากร ““กลยุทธ์การตลาด Social Media ไม่รู้ไม่ได้” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โรงแรมแอมบาสเดอร์ 28 กรกฏาคม 2557 และ 14 สิงหาคม 2557

-วิทยากร “เพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายในองค์กรด้วย Google Apps และ mailchimp” จัดโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และบริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน ณ ศูนย์ฝึกอบรมโครงการ White Mall วันที่ 22 กรกฏาคม 2557

-วิทยากร “การตลาดออนไลน์อย่างง่ายๆ ด้วย mailchimp” จัดโดย  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ห้อง Boardroom 3 วันที่ 25 มิถุนายน 2557

-วิทยากร “งานพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP เพื่อเตรียมความพร้อมด้าน e-commerce” จัดโดย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ คณะวิทยาการจัดการและโรงแรม i hotel ขอนแก่น วันที่ 16-17 ตุลาคม 2556

-อาจารย์พิเศษ วิชา Brand Strategy หัวข้อ “Social Media Marketing” หลักสูตร MBA การตลาด วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัย มหิดล (CMMU)

-อาจารย์พิเศษ วิชา IMC หัวข้อ “Social Media Marketing” MBA วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-วิทยากร “Singha Biz Course Entrepreneur” 4 5 ภูมิภาคทั่วไทย ปี 2013
-วิทยากร “Singha Biz Course Entrepreneur” 3 5 ภูมิภาคทั่วไทย ปี 2012

-วิทยากร “Singha SMEs Asean” ณ กรุงเวียงจันทน์ ลาว และกรุงพนมเปญ กัมพูชา ปี 2556

-วิทยากรโครงการ “Social Media for SMEs โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และธนาคารกสิกรไทย มี 6 ครั้ง ตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุยายน 2556 ณ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-อาจารย์พิเศษ “Social Media for Tourism” จัดโดย คณะท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 22 กันยายน 2556

-วิทยากร “Social Media for Tourism” จัดโดย สมาคมท่องเที่ยวกระบี่ ณ โรงแรม พีช ลากูนา วันที่ 28 กันยาน 2556

-วิทยากร “Social Media Marketing” จัดโดย องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก) ณ โรงแรม เคปดารา พัทยา วันที่ 16 สิงหาคม 2556

-วิทยากร “Social Media Marketing” จัดโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย รายได้สร้างหอพระพุทธชินราช ณ โรงแรมเมโทรพอยท์ กทม. 20 กรกฏาคม 2556

-วิทยากร “Social Media Marketing” จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ โรงแรมขวัญมอ จังหวัดขอนแก่น วันที่ 17 กรกฏาคม 2556

-วิทยากร “Content Development for Online Marketing” จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย วันที่ 6-7 กรกฏาคม 2556 ณ สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 2

-วิทยากร “Content Development for Online Marketing” จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย วันที่ 22-23 มิถุนายน 2556 ณ สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 1

-วิทยากร หัวข้อ “Social Media เพื่อการบริหาร” จัดโดย มหาวิทยาลัยศรีนคริทร์วิโรฒ ประสานมิตร วันที่ 6 มิถุนายน 2556

-วิทยากร หัวข้อ “เพิ่มความน่าเขื่อถือธุรกิจ E-Commerce ด้วย DBD Verified” จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันที่ 15 พฤษภาคม 2556

– -วิทยากร “E-marketing และ E-CRM” จัดโดย ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต วันที่ 10 พฤษภาคม 2556

-วิทยากร หัวข้อ “กลยุทธ์การทําธุรกิจผ่านการกด Click กด Like (Social Media Marketing Strategies)” จัดโดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี วันที่ 4 พฤษภาคม 2556

-วิทยากร “Social Media for Travel Business” จัดโดย สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศ (สทน) ณ สมาคมธรรมศาสตร์ในพระราชูปถัมน์ วันที่ 9 มีนาคม 2556

-วิทยากร “Online Marketing” จัดโดย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2556

-วิทยากร “การตลาดออนไลน์ ยุคใหม่ สำหรับผู้ประกอบการ” จัดโดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ณ โรงแรม ลำปางเวียงทอง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556

-วิทยากร “Social Media for Travel Business” จัดโดย คณะท่องเที่ยวและโรงแรม มหาวิทยาลัยสารคาม วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556

-วิทยากร “E-marketing และ E-CRM” จัดโดย ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต วันที่ 11 มกราคม 2556

-วิทยากร “กลยุทธ์ทางการตลาดในยุค 3g : Strategy 3g Marketing” จัดโดย บริษัทพรศิวะมาตา วันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรม อมารีเอเทียม กทม.

-วิทยากร “Social Media โอกาสของ SMEs” งาน “Thailand SMEs Expo 2012″ จัดโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วันที่ 10 พฤศจิกายน 2555 ณ อิมแพค เมืองทองธานี

-วิทยากร “Social Media for SMEs” จัดโดย คณะท่องเที่ยวและโรงแรม มหาวิทยาลัยสารคาม วันที่ 15 กันยายน 2555

-วิทยากร “Social Media for SMEs” จัดโดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี วันที่ 11 สิงหาคม 2555

-วิทยากร “Social Media for SMEs” จัดโดย สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดขอนแก่น วันที่ 27 กรกฏาคม 2555 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-วิทยากร “Social Media for SMEs” จัดโดย ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาย่อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต วันที่ 30 มิถุนายน 2555

-อาจารย์พิเศษ หัวข้อ “Social Media Marketing” จัดโดย สำนักเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี วันที่ 23 มิถุนายน 2555

-วิทยากร “Content Development for Online Marketing” รุ่นที่ 2 จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย วันที่ 16-17 มิถุนายน 2555 ณ สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-วิทยากร “Social Media Marketing” โครงการ KSME Care วันที่ 7 มิถุนายน 2555 ณ ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่

-วิทยากร “Social Media Marketing” จัดโดย สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 16 พฤษภาคม 2555

-วิทยากร “Social Media for SMEs” จัดโดย สถาบันปัญญาธุรกิจ โดยหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ณ โรงแรม สยาม@สยาม 11 พฤษภาคม 2555

-วิทยากร “Social Media for Resturant Business” จัดโดย บริษัทเซนทรัลเรสเตอรองค์กรุ๊ป (CRG) วันที่ 8 พฤษภาคม 2555

-วิทยากร “กลยุทธ์การตลา่ด Social Media” วันที่ 18 กุมภาพันธ์ ณ โรงแรมเมโทรพอยท์ กทม.

-วิทยากร “Content Development for Online Marketing” จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2555 ณ สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-วิทยากร “Social Media for SMEs” ณ ธนาคารกรุงศรีอยุทธยา อาคาร All Season ถ. วิทยุ วันที่ 28 มกราคม 2555

-วิทยากร “Social Media for Education Development” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี วันที่ 25 กันยายน 2554

-วิทยากร “Social Media for Travelling Business” ให้กับ โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส วันที่ 23 กันยายน 2554

-วิทยากร “Social Media Marketing” ณ บริษัท Applicad บางนา กทม วันที่ 10 กันยายน 2554

-วิทยากร “การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในธุรกิจ” ณ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ หลักสูตรฝึกอบรม “ออมสิน เพิ่มองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพ SMEs” วันที่ 8 กันยายน 2554

-วิทยากร “กลยุทธ์ออนไลน์สำหรับ SMEs” จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอเมือง นครสวรรค์ 28 สิงหาคม 2554

-วิทยากร “ปรับกลยุทธ์ประกันภัยบนความท้าทายของ Social Media” จัดโดย ชมรม Young Insurer Club คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและการประชาสัมพันธ์ สมาคมประกันวินาศภัย ณ โรงแรม เชอราตัน แกนด์ สุขุมวิท 26 สิงหาคม 2554

-วิทยากร “Social Media for CRM สำหรับธุรกิจธนาคาร” จัดโดย ธนาคารไทยพาณิชย์ ณ สำนักงานใหญ่ 11 สิงหาคม 2554

-วิทยากร “Social Media Marketing” จัดโดย E-SAAN SOFTWARE PARK มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7 สิงหาคม 2554

-วิทยากร “Social Media Marketing” จัดโดย มหาวิทยาลัยศีลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี วันที่ 4 สิงหาคม 2554

-วิทยากร “Social Media for SMEs” จัดโดย สถาบันปัญญาธุรกิจ โดยหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ณ โรงแรม สยาม@สยาม 24 กรกฏาคม 2554

-วิทยากร “Social Media for Newspaper” จัดโดย Nation Group ณ อาคารเนชั่น บางนา 24 มิถุนายน 2554

-วิทยากร “การตลาดแนวใหม่ผ่าน Social Media” จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม วันที่ 17 มิถุนายน 2554

-วิทยากร “Social Media Marketing : ปั้นแบรนด์ให้รวยด้วย Facebook” จัดโดย บริษัท ไทยพลาสติกและแคมีภัณฑ์ (TPC) วันที่ 8 มิถุนายน 2554

-วิทยากร “Social Media for Publishing Business” จัดโดย สำนักพิมพ์ แม็ค ณ โรงแรม Jazzotel เหม็งจ๋าย วันที่ 21 พฤษภาคม 2554

-วิทยากร “ปั้นแบรนด์ให้รวยด้วย Facebook” ณ สุโขสปา ภูเก็ต วันที่ 23 เมษายน 2554 จัดโดย ศูนย์อบรม ”ปันปัญญา”

-วิทยากร “Social Media for Travelling Business” ณ โรงแรมอโนมา วันที่ 20 เมษายน 2554 จัดโดย สถาบันปัญญาธุรกิจ โดยหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

-วิทยากร “Social Media Marketing” จัดโดย เจียง กรุ๊ป ณ โรงเรียนเจมส์ธุรกิจ หนองคาย วันที่ 2 เมษายน 2554

-วิทยากร “Social Media Marketing” จัดโดย บริษัทไทยวาโก้ จำกัด วันที่ 25 มีนาคม 2554

-วิทยากร “สร้างแบรนด์ด้วย Facebook” ณ โรงแรมเมโทรพอยท์ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2554

-วิทยากร “Social Media Marketing” มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต วันที่่ 7 กุมภาพันธ์ 2554

-วิทยากร “Social Media Marketing” จัดโดย บริษัทบัตรกรุงไทย วันที่ 15 มกราคม 2554

-วิทยากร “Social Media Marketing แค่ของเล่นไฮเทคหรือจะพลิกโฉมการตลาด” จัดโดย วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 27 พฤศจิกายน 2553

-วิทยากร “Social Media กับการสื่อสารรองค์กร” จัดโดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วันที่ 29 พฤศจิกายน 2553

-วิทยากรรับเชิญรายการ “สุรนันท์วันนี้” ช่อง TNN2

-วิทยากรรับเชิญ รายการ “I-Innovation” ช่องเถ้าแก่ ASTV

-วิทยากร งาน THAILAND SME EXPO 2010 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ 30 มกราคม 2553

-วิทยากรงาน เสวนา “3G กับโลกธุรกิจและธุรกิจออนไลน์” จัดโดยองค์กรโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ณ Digital Gateway วันที่ 3 ธันวาคม 2552

-วิทยากร หลักสูตร New Entrepreneurs Creation มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร

ติดต่อ

081-9758189

-Twitter @doctorpisek

-E-mail   pisek@yahoo.com

-facebook.com/doctorpisek

Web Site : www.doctorpisek.com

สมัครเป็นสมาชิกรายชื่ออีเมล์คลิกลิงก์ด้านล่าง

(function () { var e = document.createElement(‘script’); e.type = ‘text/javascript’; e.async = true; e.src = (‘https:’ == document.location.protocol ? ‘https’ : ‘http’) + ‘://btn.createsend1.com/js/sb.min.js?v=3’; e.className = ‘createsend-script’; var s = document.getElementsByTagName(‘script’)[0]; s.parentNode.insertBefore(e, s); })();

183 thoughts on “ประวัติ

 1. ติดตามผลงาน อ. มาตลอดครับ Marketing Click และ E-Commerce
  อ่านแล้ว สั้น กระชับ ได้ความรู้แบบทางลัด เลยครับ
  ลองแวะเยี่ยม blog ผม ที่ fbong.wordpress.com ครับ
  ทำเกี่ยวกับ Social Media แต่เน้น implement & Tips ครับ

 2. เมื่อวานไปร้านหนังสือ มาอีกครั้ง ไม่รู้ว่า หนังสือ คัมภีร์ Social Media Marketing จาก ปฐมบทสู่นิพพาน เมื่อไหร่ได้วางแพงครับอาจารย์ ยิบหนังสืออื่นๆรอไปก่อนนะครับ หลังจากที่ขอแฟนได้เดืแนละเล่ม แอบซื้อเองอีกเพียบ(ฮา)

 3. อากู๋ ขอให้สุขภาพแข็งแรง อายุยืน เป็นอาจารย์ที่ดี สอนนักศึกษา แล้วปัณณสิทธิ์ฯ อยากจะเรียนกับอากู๋ด้วยนะครับ ป.ล.อยากอ่านหนังสืออากู๋จังเลย โปรดอย่าลืมนำมาให้อ่านนะครับ
  หลานน้อยปัณณสิทธิ์

 4. Hey , I used to be very flabby and was looking to
  drop a few more pounds. I was simply trying out the answers to
  my question; does fat burner jillian michaels work.

  And despite the fact that this was not the specific area I was looking for,
  I got rather a lot out of what was written here.
  There must be some viable connection to training/a food
  plan combo relating to fat loss as a result of every weight reduction drug or pill requires that combination
  for accomplishment. I’ve struggled with the issue for a very long time and discover that after I’m deskbound I start to
  put on weight and if I work out daily I lose fat and get stronger.

  I’ve got to say that exercise is not always fun not revitalizing to me but it’s the price we pay for fitness.

 5. I leave a response each time I like a post on a site or if I have
  something to contribute to the conversation. It’s triggered by the fire displayed in the post I browsed. And after this article ประวัติ ดร. ภิเษก ชัยนิรันดร์ | ดร. ภิเษก ชัยนิรันดร์. I was actually moved enough to drop a comment 😉 I do have some questions for you if you usually do not mind. Is it only me or does it appear like some of the comments appear like they are written by brain dead individuals? 😛 And, if you are writing at other places, I would like to keep up with anything fresh you have to post. Would you list the complete urls of all your social sites like your Facebook page, twitter feed, or linkedin profile?

 6. Great website you have here but I was wondering if you knew of any user discussion forums that cover the same topics talked about
  here? I’d really like to be a part of community where I can get advice from other experienced individuals that share the same interest. If you have any recommendations, please let me know. Many thanks!

 7. ję pana prawa ręka. sexkamerki Bóg przyjść, racz.

  Saracen poszedł zbyt nią aż do sali, dokąd leżała ranna podlotek.

  – Ego nie kamerki erotyczne istnieć szczęśliwa
  – poskarżyła się Chenhui.
  Saracen obejrzał dziewczynkę natomiast sprawdził monitory.
  Zgodził się spośród Chenhui.
  – Nie zdołamy dłużej oczekiwać – uchwalił.
  – Jesteśmy zobligowani podać farba już aktualnie.
  Czy dostarczono ją spośród banku rodziny?
  Siostra Lindeman odparła, iż tak.
  -.

 8. Definitely believe that which you stated. Your favorite reason seemed to be on the net the easiest thing to be aware of.
  I say to you, I definitely get annoyed while people think about worries that
  they plainly don’t know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side effect , people can take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 9. Have you ever thought about adding a little bit more than just your articles?
  I mean, what you say is important and everything.
  But just imagine if you added some great images or video clips to give your posts
  more, “pop”! Your content is excellent but with pics and video clips,
  this website could definitely be one of the best in its niche.
  Superb blog!

 10. Woah! I’m really enjoying the template/theme of this website. It’s
  simple, yet effective. A lot of times it’s tough to get that “perfect balance” between superb usability and visual appearance. I must say that you’ve done a amazing job with this.
  Additionally, the blog loads super quick for me on Chrome.
  Excellent Blog!

 11. Just desire to say your article is as amazing.
  The clarity on your put up is simply spectacular and i could assume you
  are knowledgeable on this subject. Well together with your
  permission allow me to take hold of your feed to keep up to date with
  imminent post. Thanks a million and please continue the gratifying work.

 12. When you are perceived as successful by other people, they are more inclined to use whatever it is that you are
  trying to sell. This is “social” media after all, so be
  a little social. Micro-blogging service is concerned with the restriction of sending tweets with a
  length of 140 characters at the max. One of the most important tools that you can have on your Tiwtter account is Tweet – Later.
  For an up-front investment, you can build a base followership of
  a few hundred to a few thousand followers.

 13. Whatever your specialty or favored photographic
  genre may be, photogenic scenes, people, places and ideas are all
  around you almost constantly. After the feasts, the plates would have absorbed the gravy or sauces and remnants of the feast would be embedded into the soft dough.
  You can place a lettuce leaf on a plate and put a scoop of chicken salad
  in the middle and serve with reduced calorie crackers.

 14. Hi there! I know this is kinda off topic however
  , I’d figured I’d ask. Would youu bbe interested
  in trading links or maybe guest writing a blog post or vice-versa?
  My website addresses a lot of the same topics as
  yours and I believe we could greatly benefit from each other.

  If you might be interested feel free to shoot mee an email.
  I look forward to hearing from you! Awesome
  blog by the way!

 15. hello there and thank yyou for your info – I have definitely picked up
  anything new from right here. I did however expertise several technical
  points using this site, since I experienced tto reload the website a lot
  of times previous too I could get itt to load correctly. I had been
  wondering if your web host is OK? Not that I am complaining, but slow loadfing instances times will sometimes affect
  your placement in oogle and can damage your quality scopre if advertising
  and marketing ith Adwords. Anyqay I am adding this RSS to my email and can look out for much more of yoir respective
  interesting content. Make sure you update this again soon.

 16. Howdy! This is kind of off tpic but I need some help from
  an established blog. Is it very difficult tto set up yolur own
  blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick.

  I’m thinking about setting up myy own but I’m not sure where to begin.
  Do you have any tips or suggestions? Appreciate it

 17. Too many towns reduces page relevancy to local searchers.

  Posting through a professional website for a business already
  established, or on a reputable blog through an open blogging site like Hub
  – Pages (where in addition to free membership
  you can get paid for ad clicks), can make all the difference in figuring out how
  to get blog traffic. If you are looking for competitive and efficient SEO provider, look at the companies
  present in Los Angeles. Search engines can study a website
  by means of HTML document. This should lead to increased traffic
  to your site and more revenues.

 18. Everything that is so effortless to love about a vacuum cleaner is what you’d see in the DC33,
  and it comes as no surprise that it has an average rating range of 4.
  In adding several of these cylinder cords are shorter than most of your upright
  machines. It basically consist of six components that is
  intake port, exhaust port, a porous bag, fan,
  electric motor and housing. What his does is makes sure
  that what you suck up, remains sealed away and does not get kicked up into the air.
  For more information about Credit Counseling and Credit Repair please
  visit safecreditsolutions.

 19. Bipolar Disorder Medication Spotlight

  I been taking Tegretol XR 200mg once daily for almost 8 years now. I was diagnosed with epilepsy in my early 20 For the first couple of weeks I experienced severe side effects; I could barely walk from how dizzy it made me. That quickly went away; along with the seizures. I have gained no weight while on the meds. I also been diagnosed with bipolar II; my doc has just upped my dosage in hopes that it will help control my mood swings. As for the drug itself and its use on seizures; tegretol ROCKS. I look forward to it helping me with my mood disorder in the near future

  Reply

  Tegratol_Anger Issues with son mention in post when he stopped taking it. Certinaly, from personal experience with self and son, anger issues arise when you stop the drug. Your body has become accustomed to using it to regulate these moods and your brain learns a patterened response. Take that drug away and the learning process must start from scratch again for those responces and stimuli that causes it. I can say this with 99.9 accuracy/conviction. This ceased all those reactions and Teg. has been quite effective w/my anxiety/anger, etc. More so than any xanex ever prescribed, mild barb, depokote, lithium etc.

  I have had no weight gain, my blood tolerates it well. I HAVE HAD easy bruising from time to time.

  I will also say that when i am heavy into my depressed im-mobile side, i cease Teg temporarily so that i dont drag down. Yes, i regulate myself. Been here long enough to try to see clearly and i have a grt support system in place that supplies feedback and notices my moods. I am not a doctor but i have earned my merit badge for cylical disorders and PTSD. I have survied those demon attacks and wear my sash like a girl scout. peace~

  Me i was on lithum and buspar around 16yrs or 17yrs of age. when i turned 18yrs i stopped taking those meds. I blimped up from 160 to nearly 240 while on those meds. and i have not lost the wieght since.

  I was recently admited (court-ordered) for a pysch stay at the regional hospital. where i stayed for [url=http://bie.m-society.go.th/images/nba_maglie_vendita.html]a basso prezzo nba maglie vendita[/url]
  9 days.

  They put me on Tegertol 400 mg a day ( 200mg in the morning, 200mg at bedtime). Celexa 40 MG once daily in the morning. and Trazadone 150 mg a day at bedtime.

  The stuff keeps me drowsy and i guess you could say zombine/sedated mode all day. but it has stopped my racing thoughts. It makes me want to sleep alot, it makes me semi incoherent ? ? I know whats going on around me but im not really paying attention [url=http://bie.m-society.go.th/images/nba_maglie_italia.html]maglie nba a basso prezzo[/url]
  to it.

  Its been 15 days that ive been on this combo from not being on anything at all. I am being treated for bipolar I , thats what i was told i had as a kid but at that time they called it manic-depressive.

  I dont like being a zombie and im not sure if ill be able to return to work like this. but on the other [url=http://bie.m-society.go.th/images/nba_maglie_italia.html]maglie nba online[/url]
  hand unmedicated jobs dont last long for me either seems to be no happy balance.

  Well i have been on Carbamazepine for the past 7 years and it has saved my life really. I have always been on 800mg. (400 twice a day. My body wont tolerate any more despite them trying! A year ago i had a relapse after 3 years of being well. I have not taken 800mg for about 2 years. I have only been taking 400mg at night because, sounds stupid, but i just cant be bothered. I hate taking tablets. I also take Mirtazapine and Agomelatine (anti depressants). I take those properly. I think it just because i take all the rest at night and so don bother with my morning one. I don want to take any of my meds anymore i am fed up with it all and want to feel normal again. I hate bi-polar disorder and the medication and doctors i just want peace.

  I am 23 and just started taking tegretol for my bi polar disorder. I take it twice a day with wellbutrin for my ADHD. It been 3 weeks and I haven had the pleasure of feeling the positive side effects, but I definitely feel the negative side effects. I had headaches, confusion, and dull mood. I can think straight, especially when I trying to find something, it right in front of me and I don see it. I also can hear too well. I was taking zyprexa for two weeks and it made me bloated, and I had my period twice in two weeks. I having high hopes with the tegretol, but I noticed while I trying to sleep my face twitches, and I had weird dreams Waking up is always a weird snap Like someone is pushing my face and I get scared. Weird But I never felt this way until I started the meds.

  I started Tegretol for bipolar disorder as well as a seizure problem about two weeks ago, and I was wondering if these terrible side effects go away. I fall asleep in class all the time (which is completely unlike me), I oddly less and more irritable than before, I keep having these strange panic attacks that are completely different from my usual anxiety attacks, involuntary eye movements, and this terrible sense of doom. My trichotillomania has gotten significantly worse, as well, but my doctor keeps telling me to wait it out a little longer. I feel rather hopeless at this point as to what I should do, I am a minor and I don feel as though I have as many rights. Will the symptoms lessen over time?

  Tegretol gave me my life back. I take it for bipolar disorder, and before I started taking it I was over run with delusions and instrusive thoughts. I thought my 5 year old would be better off if I suicided.

  I spoke to my doctor and started tegretol. The first 2 weeks were hell. Puking, dizzing, tired. [url=http://bie.m-society.go.th/images/nba_maglie_italia.html]nba maglie 2014[/url]
  It was like having the flu. But my doctor encouraged me to wait it out. And I am so glad I did. Once the side effects cleared, it was like a fog lifted. I could clearly like I never could before. I don think I could ever live without my tegretol, it made my life worth living.

  I am a 31 year old female and have experienced mood swings for the past 12 years. just recently i could convince my family to visit a phsycologyst and was diagnosed with bi-polar disorder. my doctor prescribed Depakene which had a wonderful magical effect [url=http://bie.m-society.go.th/images/negozio_maglie_nba_italia.html]negozio online nba italia[/url]
  on me but after taking it for 2 months i realized i am losing my hair. i experienced the most horrific hairloss of my life ( which still continues) . so my doctor changed the med to lithium which i took for about a week . it was horrible , i started developing severe acne , i felt dizzy and disoriented at work and felt very slow. today she told me to change my med to tegretol and considering my last 2 experiences i am really concerned about the side effects and not sure if it will really work

  Reply

  Tegretol has done the exact opposite. I a mess. I have always been an avid runner miles a day. It kept my head straight If there was one good thing in my life, it was staying active and fit. All of that has been lost. I struggle to get moving most days. I have to keep moving, so I do it. It almost painful how hard I try to keep my chin up. I believe Stabilizer means are going to be a zombie for the rest of your life. No ups, no downs. Just a zombie.

  I not feeling so well [url=http://bie.m-society.go.th/images/nuove_nba_personalizzate.html]squadre nba maglie[/url]
  after day 2 of no meds I can imagine living my days out walking around like I dead. I can barely focus. I used to love to read a challenge. I have lists upon list so that I don forget what I have to do. I always been very organized.

 20. I have been exploring for a little for any high quality articles
  or weblog posts on this kind of space . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this web site.
  Reading this information So i’m glad to express that I’ve a very good uncanny feeling I came upon
  just what I needed. I such a lot without a doubt will make
  sure to do not put out of your mind this website and provides it
  a look regularly.

 21. The average was between 20% and 30% whilst Oanda issued results that showed
  that 51% of their traders ran profitable accounts for the previous quarter.
  Even a beginner with no Forex experience whatsoever can make money through currency trading with Forex software.
  Significantly, traders having no experience at all in handling
  all this trading business must learn on how to manipulate the machine’s functions setting.

 22. Fantastic blog! Do you have any tips and hints for
  aspiring writers? I’m planning to start my own website soon
  but I’m a little lost on everything. Would you recommend starting with a free
  platform like WordPress or go for a paid option?
  There are so many choices out there that I’m completely overwhelmed
  .. Any ideas? Thank you!

 23. Clash of Clans is an interesting, exhilarating and fun game for Apple smartphones and tablets but people find the game very challenging.
  Qualities of Free Clash of Clans Hack for Regular Players.
  For “generic” game types, you need to pay as low as one dollar to gain
  access to the game.

 24. It doesn’t matter if you’re trying to save your relationship after cheating, stop a divorce, or you just want
  to get your ex back. Think of this as a way to document your improvements over time, and eventually it
  will be a very effective PR tool. Whether these are taken live – while you are doing a real gig
  – or whether you have them done on a false stage, will depend
  on you.

 25. Cake Decorating Can Be Very Easy —- HOW TO
  MAKE A CAKE FROM SCRATCH. Other than banana you can run your imagination and prepare healthy
  vegan cupcakes which contain carrots or chocolates too.

  My personal preference is always to possess a cake that is as moist as you possibly
  can.

 26. However, in order to clash off clans 14 eliminate any
  obstacles that might exist iif you think it
  is illogical too do that? Another tjing that you have to download the game.
  This is one oof the few apps where I look forwared to the push notifications, aand slidee to the right in order to get some.
  One cannot forgget to mention clash of clans has crtainly
  broken manyy records. So these giants are going to go spend that clash oof clanns 14 gold and find a match.

 27. SBOBETผ่านเว็บ สลากทางเนต รูเล็ตผ่านเว็บ ฟุตบอลผ่านเว็บ SBOBETออนไลน์

  ฝากวันนี้ รับไปเลย 10%!!!
  ลุ้นรับฟรี 2000 บาท ทุกวันหวยออก ฝาก-ถอน ภายใน 15 นาที อยากฝาก “ได้ฝาก” อยากถอน “ต้องได้ถอน” กับราคาที่ดีที่สุดในประเทศ บอลสเตปลดถึง 20%

 28. You caan get to the excavation center gets you
  to the minecart station. It’s boom beach hack
  okay, sir. Onne takes you down to diamond-prospecting level.
  That lock-on takes one to one and a half seconds, and your
  target will be alerted to thee lock-on attempt
  as wesll as it’s general direction. That wasn’t boom
  beach hack the end of it though. I stockpiled them because
  I wwas preparing to expand the area, but that ended up never doing anything with; I just turnsd it into another observation deck.

 29. Hello there I am so glad I found your website, I really found you
  by mistake, while I was browsing on Google for something
  else, Nonetheless I am here now and would just like to say thank
  you for a fantastic post and a all round entertaining blog (I also love the theme/design), I don’t
  have time to go through it all at the moment but
  I have book-marked it and also added in your RSS feeds,
  so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the great
  work.

 30. Games also angry birds friends hack teach people about the compatibility.
  With the advancement of mobile games tend to be installed in the video game.

  What is the most part we are travelling or relaxing in a
  simpler and convenient manner. There is also available to
  pre-order today, have failed to invest more in the street waiting for?
  So, accept the challenges and have nothing to do. This game has won accolades
  from many quarters. I will update this a soon as you go through all kinds of games
  available.

 31. I doo not kmow whether it’s just me or if everybody else encountering
  problems with your site. It appears as if some of the written text on your posts
  are running off the screen. Can someone else please commeht and let me know if this iis happening to them as well?
  This might be a problem with my browser because I’ve had this happen before.
  Thank you

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: