แหล่งข้อมูล : http://www.marketingtechblog.com/digital-marketing-predictions-2014/

trends