สัมภาษณ์ คุณ ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ เจ้าพ่อ e-commerce ประเทศไทย ในฐานะเป็น Angel Investor ประเด็นเรื่องการลงทุนใน start up ไม่ว่าจะเป็นการเลือกเข้าลงทุน หรือการออกจากตลาด