สัมภาษณ์คุณแพท ณรัณภัสสร์ ฐิติพัทธกุล Senior Investment Manager ของ 500 startups มาบอกเล่าเกี่ยวกับการทำงานในงาน Venture Capital ต่อการลงทุนใน Startup ไม่ว่าจะเป็นการหา Start-Up เกณฑ์ในการพิจารณาในการลงทุน และวิธีการ exit ออกจากตลาด